Sharpe_ratio Calmar_ratio Omega_ratio Sortino_ratio Tail_ratio Cum_return Annual_return Annual_volatility Max_drawdown Alpha Beta
2.43 9.72 1.51 4.87 1.77 3.59% 24.89% 8.07% -2.56% 0.12 0.38


收益率方差 收益率标准差 收益率均值 收益率中位数 收益率变异系数 收益率极差 收益率峰度 收益率偏度 跑赢指数次数 样本数 跑赢指数概率
0.26 0.51 0.09% 0.04% 5.68 2.47 0.28 0.15 23 40 57.50%